OUR TERMS AND CONDITIONS

1 t/m 4

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Media Factured, gevestigd aan de Reigersbos 88 te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34363910.

Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Media Factured om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Media Factured ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Media Factured tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Media Factured, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Media Factured uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Media Factured niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Alle door Media Factured uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte voor akkoord wordt getekend en geretourneerd, dan moet deze als overeenkomst worden beschouwd.

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Media Factured, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Media Factured, respectievelijk de dag waarop Media Factured een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

5 t/m 8

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

6.1 De door Media Factured opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij Media Factured schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Media Factured geldende uurtarieven.

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Media Factured aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Media Factured een extra toeslag berekenen.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Media Factured gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Media Factured nog te verrichten diensten.

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst is getekend, retour gezonden en door Media Factured is ontvangen.

8.1 Door Media Factured in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Media Factured uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Media Factured alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Media Factured is ontvangen.

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Media Factured niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

8.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Media Factured ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Media Factured vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Media Factured ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 Media Factured is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Media Factured gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Media Factured, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

9 t/m 12

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Media Factured steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Media Factured, kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2 Media Factured is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Media Factured is voldaan.

9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Media Factured aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Media Factured) ten kantore van Media Factured of een door Media Factured te bepalen andere plaats.

9.4 Op overeenkomsten met een looptijd van minimaal 6 maanden, waarbij een vast maand- of termijnbedrag is overeengekomen door Media Factured en opdrachtgever is
artikel 9.1 niet van toepassing.

9.5 Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomst zoals omschreven in artikel 9.4 worden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 150,-.

9.7 Door Media Factured in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Media Factured door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.8 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Media Factured op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

9.10 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

9.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Media Factured gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Media Factured ter zake vervalt.

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Media Factured geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Media Factured te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

10.3 Media Factured dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Media Factured schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door Media Factured geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Media Factured, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Media Factured steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

11.1 Elke aansprakelijkheid van Media Factured, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Media Factured, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Media Factured niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Media Factured geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Media Factured zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Media Factured een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.4 Opdrachtgever is gehouden Media Factured te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Media Factured in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.5 Media Factured is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Media Factured onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Media Factured of door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Media Factured gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Media Factured tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Media Factured gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Media Factured te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Media Factured gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Media Factured tot enige schadevergoeding en onverminderd de Media Factured verder toekomende rechten.

13 t/m 16

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Media Factured in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Media Factured, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Media Factured niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens Media Factured in voor het ongestoorde gebruik door Media Factured van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Media Factured zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Media Factured is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Media Factured geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Media Factured worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Media Factured, zonder dat Media Factured daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Media Factured aan haar over te dragen.

13.5 Indien een door Media Factured uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Media Factured te retourneren, bij gebreke waarvan Media Factured zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Media Factured reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Media Factured om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Media Factured is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Media Factured verstrekte offertes en/of met Media Factured gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Amsterdam.

15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Media Factured. Media Factured is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

16.1 Media Factured behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

16.2 Indien Media Factured in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Media Factured geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Media Factured tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Media Factured.

16.3 De door Media Factured bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Media Factured. Behalve, als anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Media Factured te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Media Factured op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Media Factured zulks wenst, door opdrachtgever aan Media Factured stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Media Factured tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Media Factured gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Media Factured alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

HEEFT U NOG VRAGEN? NEEM DAN EVEN CONTACT OP.
Call Now ButtonGive us a call